ประวัติความเป็นมา

 

...... ประวัติกองร้อยพิเศษนี้ ได้นำมาจากส่วนหนึ่งของบทความเรื่อง " กิจกรรมลูกเสือโยธินบูรณะ " โดยอาจารย์ สุรัชนา ( วัชรี ) บุญลพ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒานาผู้เรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ ในหนังสือ " โยธินบูรณะ ๒๔๗๘ - ๒๕๔๑ "

 
 

""""...... ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ลูกเสือเป็นวิชาบังคับ มีหน่วย การเรียน ๐.๕ และบังคับให้นักเรียนทุกคนเป็นลูกเสือ ผู้เขียนเข้ารับการอบรมวิชาผู้กำกับ ลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง ( WoodBadge ) กลับมายังมิได้ตรวจกอง ก็ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วย ผู้อำนวยการในขณะนั้น ให้มา สอนลูกเสือระดับ ม.๑ซึ่งในขณะนั้น ผู้เขียนมีประสบการณ์ ทางด้านวิชาลูกเสือน้อยมาก จำเป็นต้อง อาศัยลูกเสือรุ่นพี่ ที่ผ่านการฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีมีขีด ความสามารถ และ ทักษะด้านวิชาลูกเสือดีเยี่ยม ซึ่งในขณะนั้นรวมตัวกันเป็นกองพิเศษเรียก ตัวเองว่า " กองเกียรติยศ " มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงช่วยฝึกรุ่น น้อง

   
 

.........ลูกเสือกองนี้ เป็นลูกเสือที่ฝึกฝนตนเองมาอย่างดีเยี่ยม มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะทางด้านลูกเสือโดดเด่น มาก เป็นที่ชื่นชมของ ครู-อาจารย์ และผู้ที่ได้พบเห็นโดยทั่วไปอย่างมาก ศิษย์เก่าที่เป็นผู้สื่อข่าวกีฬาประจำสถานี โทรทัศน์สีกองทับบกช่อง ๗ ปัจจุบัน คือ นาย ศิริ สาระผล ก็เป็นลูกเสือกองเกียรติยศ คนหนึ่ง

.........ในปีนั้นเอง ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้จัดหาลูกเสือ ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ส่วนกลาง กลุ่มที่ ๕ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน ๔๐ คน จึงประกาศรับสมัครจากลูกเสือ ใน ระดับ ม.๑ ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากนักเรียนมาสมัครกันมาก ในขั้นต้นได้มอบให้ ลูกเสือวิสามัญ วสันต์ ศรีบุญวงศ์ ซึ่งเป็นประธานลูกเสือกองเกียรติยศในขณะนั้น มาเป็นผู้ฝึกระเบียบแถว และฝึกทักษะด้านลูกเสือให้ และคัดเอาเฉพาะลูกเสือที่ความตั้งใจจริง และ มีคุณลักษณะเด่นพิเศษ ตั้งเป็น " กองลูกเสือเฉพาะกิจ " ขึ้น เพื่อนำเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ ดังกล่าว

........เมื่อเสร็จภารกิจงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนั้นแล้ว ลูกเสือกองนี้ ยังรวม ตัวกันทำกิจกรรมกัน อย่างต่อเนื่อง โดยได้เข้ารับการฝึกอบรมวิชา พิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต่างๆ เช่น ลูกเสือจราจร ลูกเสือบรรเทา สาธารณะภัย ฯลฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการชุมชนใน โอกาสต่างๆ และ บำเพ็ญประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ และเข้าร่วมงานชุมนุม ลูกเสือแห่งชาติ เป็นต้น

........เมื่อมีประสบการณ์ด้านลูกเสือมากขึ้น และ มีโอกาสเห็นความก้าว หน้าทางด้านลูกเสือ ของโรงเรียนอื่นๆ ลูกเสือกลุ่มนี้ จึงได้ร่วมกันปรึกษาหา แนวทางในการพัฒนากองร้อยเฉพาะกิจ ให้เป็นลูกเสือที่มีขีดความสามาร ถมากขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามหลักการ และ

 

อุดมการณ์ของลูกเสือ ดังนั้นในปี ๒๕๒๔ ลูกเสือวิสามัญ ถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ
( ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเสนาธิการทหาร จังหวัดทหารบก อุตรดิตถ์ ยศ พันโท ) เป็นแกนนำในการขออนุญาติจัดตั้ง " กองร้อยพิเศษ " ขึ้น โดยมีผู้เขียนเป็นที่ปรึกษา นับเป็น กองร้อยพิเศษรุ่นที่ ๑ ซึ่งมีสมาชิกจัดตั้งในครั้งแรก ๑๒ คน

***......วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งลูกเสือกองร้อยพิเศษขึ้นนั้น ก็เพื่อฝึกสมาชิกให้เป็นผู้ที่มี ระเบียบวินัย มีขีดความรู้ความสามารถในทักษะวิชาการด้านลูกเสือ อย่างแท้จริง สามารถเป็น แบบอย่างที่ดี แก่ลูกเสืออื่นๆ ทั้งใน และ นอกโรงเรียนได้ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ และดำรงตนได้ ตามอุดมการณ์ของลูกเสืออย่างแท้จริง มีความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถ ปฏิบัติ และ แก้ปัญา ได้อย่างเป็นระบบ

มีการฝึก และ รับสมัครสมาชิกใหม่ อย่างต่อเนื่อง ในที่สุดลูกเสือกองร้อย พิเศษก็เติบโต แข็งแกร่ง มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการ บริหาร มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และ แบ่งงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิด ชอบงาน อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียน ออกไปปฏิบัติ กิจกรรมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของครูอาจารย์ และ ลูกเสืออื่นๆ ทั้งภายใน และ ภายนอก อีกทั้งยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ โรงเรียนด้วยการ เข้าแข่งขันประกวดเดินสวนสนาม และ แข่งขันทักษะ ลูกเสืออื่นๆ กับหน่วยงานภายนอก จนได้รับรางวัลมากมาย
 

................ สำหรับลูกเสือกองเกียรติยศ ซึ่งมีอุดมการณ์ในการดำเนินการคล้ายกันนั้น ในภายหลัง ( พ.ศ. ๒๕๒๗ ) อาจารย์ วิจิตร เชิดเกียรติกุล หัวหน้ามวดกิจกรรม ในขณะนั้น มีความเห็นว่า เพื่อความเป็นเอกภาพของการปฏิบัติหน้าที่ และกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน จึงให้คณะกรรมการของทั้งสองกอง ประชุมร่วมกัน เพื่อหาแนว ทางในการรวมเป็นกองเดียวกัน ในที่สุดคณะกรรมการของลูกเสือทั้งสองกอง ได้พิจารณาว่า ควรรวมกันโดยใช้ชื่อว่า " ลูกเสือกองร้อยพิเศษ " เพราะคำว่า " ลูกเสือกอง เกียรติยศ " เป็นคำเรียกสำหรับลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น กองเกียรติยศในงานพิธีต่างๆ เป็นครั้งคราวเท่านั้น และมีระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน

.................ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้เลือก ลูกเสือวิสามัญ ทนง เทพทอง ( ปัจจุบันรับราชการทหาร ยศ พันจ่าอากาศเอก ) เป็นประธานกอง และ ลูกเสือ วิสามัญ ธีระวุฒิ พงษ์ศิริปรีดา ( ปัจจุบันเป็น Programmer อยู่ที่บริษัท มินิแบ ประเทศไทย จำกัด ) เป็นรองประธานกอง และ มอบหมายให้ ผู้เขียนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ กำกับดูแลให้การดำเนินกิจกรรมของลูกเสือกองร้อยพิเศษ ดำเนินไปอย่างราบรื่น อยู่ในกรอบของการเป็นลูกเสือที่ดี มีความเป็นผู้นำรับผิดชอบ เสียสละ เข้มแข็ง อดทน และมีความกตัญญูกตเวที ยึดอุดมการณ์ของลูกเสือ เป็นที่ตั้ง...””””””

............ ทั้งหมดนี้ จึงเป็นประวัติความเป็นมาของการจัดตั้ง กลุ่มลูกเสือกองร้อยพิเศษ อย่างคร่าวๆ และขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาให้ความสนใจอ่านจนจบ........

เว็บไซด์ของ โรงเรียนโยธินบูรณะ เว็บไซด์ของ สมาคมศิษย์เก่า โยธินบูรณะ กระดานสนทนา ของ ลูก ย.บ. หน้าแรก กองร้อยพิเศษ โยธินฯ ประวัติ กองร้อยพิเศษ โยธินฯ กระดานสนทนาเดิม โปรดให้เกียรติ ลงชื่อในสมุดเยี่ยมชม เว็บไซด์ กองร้อยพิเศษ โยธินฯ ด้วยนะครับ My space b_kamui รางวัลเกียรติยศ ที่ กองร้อยพิเศษ โยธินฯ เคยได้รับ